Nabídka služeb BOZP PDF Tisk Email

Služby v oblasti BOZP a PO

vypracování vnitropodnikového předpisu, který stanoví základní podmínky systému řízení BOZP

A. Zpracování základní dokumentace BOZP

 • Technologické a pracovní postupy (TP, PP) – posouzení TP či PP z hlediska BOZP.
 • Identifikace a vyhodnocení rizik – vytipování rizik a zpracování hodnocení rizik pro danou stavbu osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.

B. Služby zajišťované osobou s odbornou způsobilostí koordinátora BOZP

 • Koordinátor BOZP na stavbách (dle zákona č. 309/2006 Sb.) se vším co k tomu patří a to jak pro přípravu stavby, tak pro vlastní realizaci stavby.
 • Vypracování plánu BOZP a jeho aktualizace.
 • Vypracování a odeslání oznámení o zahájení prací na OIP (oblastní inspektorát práce).

C. Služby zajišťované osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a v požární ochraně

 • Technik BOZP, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (dle zákona č. 262/2006Sb. a dle zákona 309/2006 Sb.)
 • Osoba odborně způsobilá v požární ochraně (dle zákona č. 133/1985Sb.)

1. Na úseku BOZP

a) Služby na úseku legislativy a tvorby bezpečnostních předpisů

 • vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich vedení firmy a navrhovat patřičná opatření podle platných předpisů
 • spolupracovat se zodpovědnými zaměstnanci při řešení problému týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, úrazové prevence a ochrany pracovního prostředí

b) Služby na úseku poradní a preventivní činnosti

 • předkládat návrhy, podněty a stanoviska k organizačním směrnicím a příkazům ředitele v oblasti BOZP
 • vysvětlovat povinnosti řídících zaměstnanců, včetně způsobu řešení jejich úkolů při zajišťování BOZP na příslušných pracovištích,
 • vyjadřovat se k závažným událostem – úrazům, nehodám z hlediska porušení bezpečnostních předpisů

c) Služby v oblasti evidenční a rozborové činnosti

 • vést evidenci pracovních úrazů s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 dny,
 • vést evidenci prověrek BOZP a sledovat zda jsou prováděné odborné revize podle požadavků příslušných norem a předpisů (tlakové, zdvihací, plynové a el. zařízení).

d) Služby v oblasti péče o zabezpečení stanovených pracovních podmínek

 • zpracovávat seznamy rizikových pracovišť a jejich platnost projednávat s orgány hygienické a zdravotnické služby
 • zajišťovat měření škodlivin na pracovištích a výsledky předávat vedení firmy a informovat příslušné pracoviště
 • vypracování kategorizace prací
 • provádět úkoly v prevenci rizik (vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a navrhovat opatření k jejich odstranění)

e) Služby v oblasti kontrolní činnosti

 • kontrolovat stav budov, provozních komunikací, technologických prostorů a pracovišť zaměstnanců<
 • provádět kontroly pracovišť zda jsou dodržována nařízení, příkazy a pokyny BOZP
 • kontrolovat provádění prohlídek strojů, zařízení a pracovního prostředí a zda jsou o těchto kontrolách vedeny řádné záznamy
 • kontrolovat, zda zaměstnanci používají OOPP a posuzovat jejich vhodnost
 • kontrolovat, zda jsou dodržovány termíny lékařských prohlídek
 • kontrolovat provádění periodických a odborných školení zaměstnanců
 • kontrolovat plnění opatření uložených orgány SOD a hygienické služby
 • připravovat a zúčastňovat se prověrek bezpečnosti práce a kontrolovat plnění přijatých úkolů na odstranění závad

f) Činnosti v oblasti výchovy zaměstnanců k BOZP

 • odborně působit při výchově zaměstnanců k problematice BOZP
 • poskytovat metodickou pomoc mistrům, popř. vedoucím zaměstnancům v oblasti prevence BOZP a zajišťovat, aby byli seznamováni s novými předpisy
 • provádět periodické školení vedoucích zaměstnanců min. 1x za 3 roky
 • provádět školení nově přijatých vedoucích zaměstnanců
 • provádět vstupní školení nově přijatých zaměstnanců
 • speciální školení (např. jeřábník, vazač, obsluha tlakových a plynových zařízení, obsluha vysokozdvižných vozíků, (nejsou v ceně paušálů)

g) Další činnosti v oblasti BOZP

 • spolupracovat při řešení BOZP s orgány SOD, závodním lékařem, hygienickou službou, policií apod.
 • zúčastňovat se šetření pracovních úrazů a spolupracovat s ostatními orgány, kteří provádějí šetření těchto úrazů (např. orgány SOD, Policie ČR, lékaři, apod.)
 • zúčastňovat se jednání ohledně odškodnění pracovních úrazů provádět prohlídky a kontroly pracovišť u objednatele za účelem zda jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

2. Na úseku požární prevence:

 • zpracovat a vést dokumentaci požární ochrany podle požadavku § 27 čl.1 a 2 vyhl. č.246/2001 Sb. : provádění pravidelných aktualizací dokumentace požární ochrany podle požadavků § 27 čl. 1.vyhl.č.246/2002 Sb.
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentaci zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
 • doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o požární ochraně
 • zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách provedených podle § 31 odst. 1 písm. a), f) a g) zákona,
 • příkazy, zákazy a pokyny vydané na úseku požární ochrany,
 • směrnice pro činnost požárních hlídek
 • údaje o požárech, příčinách jejich vzniku, výsledky prováděných rozborů a provedená opatření na úseku požární ochrany,
 • řád ohlašovny požárů a určení ohlašoven požárů
 • požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných, přepravovaných a skladovaných látek a materiálů podle přílohy č. 2, která je součástí této vyhlášky a jejich bezpečnostní datové listy,
 • přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek

Další služby

 • provádění preventivních protipožárních kontrol pracovišť, vedení požární knihy firmy podle požadavku § 37 vyhl.č.246/2002 Sb.
 • zajištění kontroly PHP a požárních hydrantů (revize nejsou součástí paušálů)
 • provádění odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, provádění školení nových přijatých vedoucích zaměstnanců o PO
 • provádění periodických školení vedoucích zaměstnanců o PO podle požadavku posouzení požárního nebezpečí nebo ve lhůtách stanovených § 23 vyhl.č.246/2001 Sb.
 • provádění školení zaměstnanců o PO podle požadavků vyhl. č. 246/2001 Sb. a ZP,