Služby BOZP PDF Tisk Email
Nabízené službyKdy jsou potřebaCo služby obsahují
(Dle zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Plán BOZP

- ve fázi přípravy stavby

- ve fázi realizace stavby

- Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (591/2006 Sb.), stejně jako v případech, kdy

- Vzniká-li povinnost doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

Zpracování plánu BOZP, který zahrnuje především potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení stavby; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

(Dle zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Koordinátor BOZP na stavbách

- ve fázi přípravy stavby

- ve fázi realizace stavby

Příprava i realizace staveb:


-          Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více, než jednoho zhotovitele 

a zároveň

-          Vzniká-li povinnost doručení oznámení o zahájení prací

a zároveň

-          Stavbu neprovádí stavebník sám pro sebe svépomocí

nebo

-          Stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení

Příprava staveb:

-          v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat  zadavateli  stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,  informace  o  rizicích,  která  se  mohou při realizaci stavby vyskytnout,  se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné  pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a  podmínek výkonu  práce,  na  které  je  třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

-          bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud  byl  již  určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních  a  zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

-          provádět další činnosti stanoveným prováděcím právním předpisem (591/2006 Sb.).

Realizace staveb :

bez zbytečného odkladu

1.       informovat  všechny  dotčené  zhotovitele stavby o bezpečnostních a   zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

2.       upozornit  zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků  na  bezpečnost  a ochranu  zdraví  při  práci  zjištěné  na pracovišti převzatém  zhotovitelem  stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je  oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

3.       oznámit   zadavateli   stavby  případy  podle  bodu 2,  nebyla-li  zhotovitelem  stavby  neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

4. provádět další činnosti stanoveným prováděcím právním předpisem. (591/2006 Sb.)

(Dle zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

OZO – odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

Zaměstnává-li zaměstnavatel

a)       nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,

b)       26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,

c)       Více, než 500 zaměstnanců zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

zajišťuje a provádí úkoly v hodnocení a prevenci  rizik možného  ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na :


a)       Nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,

b)       základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,

c)       počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.

(Dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně)

Odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

-          pravidelně kontroluje dodržování předpisů o požární ochraně

-          zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany

-          posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.